Sri K Pattabhi Jois

Garbha Pindasana - Sri Pattabhi Jois
Galavasana - Sri K Pattabhi Jois


Sarvangasana - Sri Pattabhi Jois

Visvamitrasana - Sri Pattabhi Jois

Asthavakrasana - Sri Pattabhi Jois

Viranchyasana - Sri Pattabhi Jois

Paripurna Matsyendrasana - Sri Pattabhi Jois

Ardha Badha Padma Paschimotanasana - Sri Pattabhi Jois

Adho Mukha Padmasana - Sri Pattabhi Jois

Sri Pattabhi Jois enseñando Garbha Pindasana

Virabhadrasana - Sri Pattabhi Jois

Shirshasana - Sri Pattabhi Jois
Sri Pattabhi Jois enseñando Janu Shirshasana

Sri Pattabhi Jois dando lecciones

Sri Pattabhi Jois joven

Sri K Pattabhi Jois - Guruji